: mahour -

be ghole filme shabe yalda nezare kon vali say kon ghargh nashi ..

: ماژور -

آدم که با خودش تعارف نمی کند . باید یکی را انتخاب کرد یا چند تن را از چندین تن . چه برای داخل کردن به حلقه نزدیکان چه برای بیرون راندن از دایره رفقا به رفخا .