: ابيا -

در سيستم هاي نوين مديريت دستيار هاي ارشد نقطه ثقل تصميم گيري هستند استاد معزز