" /> مریم گلی: May 2013 Archives

« February 2012 | Main | August 2013 »

May 07, 2013

مهاجرت برای من هیچ خط صاف نبود و نیست. سیرام صعودی بود بعد یک کمی ثابت شد بعد پله پله نزولی شد بعد آواری ریخت و افتاد تو سراشیبی بی ترمز. حالا ترمز گرفته ام و دارم سلانه سلانه راه می روم. چه بالا و چه پایین, چه خوب و چه بد من عوض شده ام. یک چیزهایی خوبتر , یک چیزهایی بدتر. حالا دیگر منظورم از ایران شهرم تهران نیست. من به همه ایران عاشقم.
انقدر که نمی فهمم و صدبار عاشقانه گوشش داده ام. لبخند

May 01, 2013

آنچه گذشت؟

بعد از یکسال و خورده ای لازمه آدم بیاد توضیح بده کجا بوده و چرا ننوشته؟ نه نیست! سخت ترین زمستون زندگیم چند هفته است تموم شده. حتی اسفندش هم گذشته. من؟ زمستون نفوذ کرده. رک و تلخ شدم و طبعا تنها. همه هستند, با فاصله ولی. شاشیده ام دور خودم جای مرز. بی ناراحتی. داستان من هم اینطور ادامه پیدا می کنه...