« | Main | »

View image

به پرگلک قول عکس نقاشی اش را داده بودم
دیر شد اما حالا می گذارم.
نقاشی ات خیلی رنگ به خانه داده دختر جان

Comments

دروووووووود بر مريم خانم گل گلي

خارج زندگي ميكني گل خانمي؟هميشه تندرست و شاد و پيروز باشي

درود بر شما مريم خانم
بايد تبريك گفت به شمابراي داشتن چنين ذهن بت شكن و يوغ گريزي.انديشه اي رها از قيدها و بتها .كه همگان بايد از اون برخوردار باشيم . دست چگونه ميتواند آزاد بنويسد و زبان چگونه ميتواند آزاد بگويد در حاليكه كه انديشة فردي كه آن دست نويسندة آن انديشه است و زبان گويندة آن انديشه است هنوز خودش گرفتار است. تا ميخواهد سخني بنويسد يا بگويد به خودش ميگويد اين توهين است به بتهايم پس نميگيم اين را و نمينويسم آن را. يك نمونه از اين بتها بتهاي مذهبي و ايدئولوژيكي است . كه حكومتهاي مبتني بر آنها كه همه شان ديكتاتوري و استبدادي هستند كوشش زيادي در ساختن و بزرگتر كردن آنها دارند. چون نياز دارند كه اين بت در ذهن آن فرد ساخته شود. نمونة بارز آن همين جمهوري اسلامي كه شبانه روز از طريق بوق تبليغاتي و بازوي راست خودش يعني صدا سيما در حال تبليغات موذيانة مذهبي است.چون اين حكومت بر دو گروه كلي تكيه دارد(البته خوشبختانه تعداد اين افراد اندكند) يكي آنهايي كه ذاتا احمقند و به هيچ شكلي رها گوي اين حماقت نيستند .يكي متعصبين مغز كور مذهبي كه آتش مذهب عقلشان را سوزانده و رژيم با ابزارهايش بر اين آتش دمادم ميدمد تلاش در متعصب سازي مذهبي براي اهداف سياسي با استفاده از تبليغات شديد مذهبي)به شكلها وروشهايي انجام ميشه (اول بگيم كه يك نوع جنايت هم جنايت بر فكر مردم است سعي در واپس گرا و كهنه انديش كردن فرد وجلوگيري از افزايش آگاهيهاي خاص و روشن فكر ستيزي و ستيزه با روشن فكري سعي در افسرده سازي فرد وتبليغ و ابراز انديشه هاي موافق با حكومت و جلو گيري ازقرار گرفتن افكاردر معرض انديشه هاي مخالف و دگر انديشانه و ....... اولين ابزارشون صداسيما هست كه سازماني است سر تا پا مزدور و هر جنايت فكري اي رو در راستاي خدمت به حكومت انجام ميده شبانه روز حقنه گري و تبليغات مذهبي انجام ميده در هر برنامه اي به شكلي خاص.... . چون وقتي از كسي استقلال فكريشو گرفتي و به يه چيزي متعصبش كردي هر سوء استفاده اي رو ميشه ازش كرد زماني در جنگ نداي براي فتح كربلا....سر داده ميشه يا با هزار روضه و جو سازي مذهبي طرف رو ترغيب به رفتن روي مين ميكنه ... وزماني مثلا شخصي مخالف روبا نداي وا اسلاما سركوبش ميكنند. توي كتابهاي درسي هم كه مملو از تبليغات مذهبي و سياسي است.... .حتي توي خيابون هم ديوار سفيدي نيست كه شعر و شعار و حرف حديثي روش نوشته نشده باشه.
ايميلت رو هم ميخوني؟
دائما فرياد ِ از دين ميزنند*چونكه چوب ازدين به آستين ميكنند
قصد اين است كآ تشي سازد زدين *عقل و فكرت را بسوزاند در آن
هرچه دردين پرتعصب ترشوي*كاردژخيمان توراهت تركني
هرچه ازاين دين وايمان پيش تو بُتها كنند*در پس ِ بتها نشسته از بَر ِ آن ميخورند
هرچه مغزت شستشو با دين كنند*بر رژيم ننگ ، كارآسان شود
صبح تا شام روي مغزت دين و اسلاما كند*اين وظيفه را محول برصداسيما كند
سازماني كان بوَد سرتا به پا مزدور ِ او*ليكن آگاهي بباشد پادزَهر بَر زهر او(Hamid)

این عکس کوچیکه. تازه، من نفهمیدم عکس نقاشی یعنی چی دقیقا؟ یعنی پرگلک یه نقاشی برای تو کشیده و تو الان عکسش رو گذاشتی اینجا؟ اگر اینجوره باید سریع برای من هم یکی بکشه!!! جدی می گم!