« | Main | »

دستهامان حلقه شده
دور گردن , دور شانه , دور کمر
سرها نزديک به هم , روي شانه ها
مي خنديم
نزديک شده ايم
انقدر که گرماي نفس ها
روي گردن
حس شود
آغوش ها بازِ باز است
آنقدر که همه جا شوند
چليک!
ثبت شد
خوشبختي گروهِ کوچکِ ما
روي نگاتيو تيره
روي کاغذ روشن
ديگر , براي هميشه
چه باشيم , چه نباشيم
گروهِ کوچکِ خوشبختِ ما
از پنجره چوبی قاب
به تو
و همه دنيا
لبخند مي زند

--------