« | Main | »

من سرباز بودم
سرباز صفر
شوقِ شروعِ حمله
مرا
دو خانه
به جلو پراند
در دم
جان سپردم
پس از مردنم
فيل راهم را ادامه داد

--------