« | Main | »

سوء تفاهم نشود
اینها که می نویسم
شعر نیستند
این را شما بهتر از من می دانید
اینها
فقط
جملات کوتاهی هستند
که زیر هم ردیف شده اند!
تازگیها
این مدل نوشتن
لذت عجیبی به من می دهد

--------