« | Main | »

آهااااااااااااااااای ...با شما هستم
کمی یواش تر
کجا با این عجله؟
صبر کنید
بگذارید
با تمام وجود حستان کنم
لذتتان را ببرم
حداقل
بهره ای از شما ببرم
صبر کنید
بگذارید
من هم به شما برسم
روزهای عمر من!

--------