« | Main | »

رومئو بايد پرنده مي شد و ژوليت سنگ
مگر به حال تماشاگران فرقي مي كرد
آيا رومئو و ژوليت يكديگر را دوست داشتند
هياهو شروع خواهد شد. اكنون مردم قيام مي كنند و پلكان را مي شكنند.
وقتي كه همه مي فهمند رومئو و ژوليت هرگز يكديگر را دوست نداشتند.
آنها فقط نقش بازي مي كنند.
تنها نقاب عشق به چهره دارند.
و اين تنها بازي نقاب هاست!!!!

--------